ડો. આંબેડકર આવાસ યોજના ફોર્મ 2022 ઓનલાઈન અરજી

અનુસૂચિત જાતિના સભ્યો માટે વ્યક્તિગત આવાસ સહાય માટેની યોજના (ડૉ. આંબેડકર આવાસ યોજના) (ડૉ. આંબેડકર આવાસ યોજના 2022) યોજનાનો હેતુ અનુસૂચિત જાતિના બેઘર, ખુલ્લા પ્લોટ, બિન વસવાટ ન કરી શકાય તેવી કાચી માટી અને પ્રથમ પર ઘર બાંધવાનો છે. ફ્લોર 1,20,000 ત્રણ હપ્તામાં ચૂકવવામાં આવે છે. રૂ.માંથી રૂ. 1,20,000 સહાય, પ્રથમ હપ્તો – રૂ. 40,000, બીજો હપ્તો – રૂ. 60,000 અને ત્રીજો હપ્તો – રૂ.20,000/- લાભાર્થીને આપવામાં આવશે.

ડો. આંબેડકર આવાસ યોજના ફોર્મ
ડો. આંબેડકર આવાસ યોજના ફોર્મ

આંબેડકર આવાસ યોજના સહાયની રકમ, આંબેડકર આવાસ યોજના લાભાર્થીનો દરજ્જો, આંબેડકર આવાસ યોજના ગ્રામીણ વિસ્તારો માટે, શહેરી વિસ્તારો માટે આંબેડકર આવાસ યોજના. આંબેડકર આવાસ યોજના ફોર્મ, આંબેડકર આવાસ યોજના ગુજરાત, આંબેડકર આવાસ યોજના ઓનલાઈન અરજી, આંબેડકર આવાસ યોજના પીડીએફ ફોર્મ, આંબેડકર આવાસ યોજના સ્થિતિ, બાબા સાહેબ આંબેડકર યોજના 2022

ડો. આંબેડકર આવાસ યોજના ફોર્મ 2022 ઓનલાઈન અરજી

પોસ્ટ નું નામ ડો. આંબેડકર આવાસ યોજના ફોર્મ
કેટેગરી યોજના
પોર્ટલ https://freshgujarat.com
પોસ્ટ ની તારીખ 20/09/2022

આ પણ વાંચો :-ITI અને Diploma કરેલ વિદ્યાર્થીઓ માટે ખુશખબર : પ્રવાસી સુપરવાઇઝર બનવાની તક

નિયમો અને શરતો,

 • આ યોજનાનો લાભ ફક્ત સફાઇ કામદારો અને તેના આશ્રિતોને જ આપવામાં આવશે. તે માટે સક્ષમ અધિકારીનો દાખલો અરજી સાથે રજૂ કરવાનો રહેશે.
 • અરજદારની ઉંમર ઓછામાં ઓછી ૨૧ વર્ષની રહેશે.
 • ડૉ.આંબેડકર સફાઇ કામદાર આવાસ યોજના હેઠળ મળેલ સહાયથી મકાનનું સંપૂર્ણ બાંધકામ પૂર્ણ થાય નહી તેથી બાકીની રકમ લાભાર્થીને પોતે ઉમેરીને મકાન બાંધકામ પૂર્ણ કરવાનું રહેશે.
 • આ યોજના હેઠળ આવક મર્યાદા ઘ્યાનમાં લેવાની રહેતી નથી
 • ર્ડા. આંબેડકર સફાઇ કામદાર આવાસ યોજના હેઠળ બનેલ મકાન પર લાભાર્થીએ ” રાજ્ય સરકારની ર્ડા. આંબેડકર સફાઇ કામદાર આવાસ યોજના” એ મુજબની તકતી બનાવી લગાડવાની રહેશે.
 • અરજદારે રજૂ કરેલા આશ્રિત માટેની વ્યાખ્યાના કારણો અંગે કોઇ મુદ્દો ઉપસ્થિત થાય તો તેનો મંજુરી/ નામંજુરીનો આખરી નિર્ણય નિગમ કક્ષાએથી લેવામાં આવશે.
 • અરજદારે પ્રમાણપત્રો મુજબ અરજીમાં નામ લખવાનું રહેશે, તેમજ તે જ પ્રમાણે અરજીમાં જે સહી કરવામાં આવે તે જ પ્રમાણેની સહીનો નમૂનો અધિકૃત ગણાશે.
 • અરજી ઓનલાઇન થયા બાદ અરજીની બે-નકલો અરજદારે જીલ્લા કચેરીએ જમાં કરાવવાની રહેશે.
 • ર્ડા. આંબેડકર આવાસ યોજના, ર્ડા. આંબેડકર સફાઇ કામદાર આવાસ યોજના કે સરકારશ્રીની અન્ય કોઇ આવાસ સહાયની યોજનાઓ હેઠળ લાભાર્થી કે લાભાર્થીનાં પતિ-પત્નીએ અગાઉ આવાસ સહાયનો લાભ લીધેલ હશે તો અરજી નામંજુર કરવામાં આવશે.
 • આવાસ સહાયનો બીજો હપ્તો મળ્યાબાદ લાભાર્થીએ આવાસનું કામ એક વર્ષમાં પૂર્ણ કરવાનું રહેશે.
 • આવાસ સહાય ઉપરાંત ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં મહાત્મા ગાંધી નરેગા (MGNREGA) યોજના હેઠળ આવાસ બાંધકામ માટે ૯૦ દિવસની બિનકુશળ રોજગારી માટે ₹.૧૬,૯૨૦ તે યોજનાના નિયમો મુજબ તાલુકા પંચાયતની નરેગા બ્રાંચ તરફથી મેળવી શકાશે.
 • સ્વચ્છ ભારત મિશન હેઠળ શૌચાલય માટે ₹.૧૨,૦૦૦/-ની સહાયગ્રામ્ય વિસ્તારમાં તાલુકા પંચાયતની અને શહેરી વિસ્તારમાં નગરપાલીકા/મહાનગરપાલિકા તરફથી મેળવી શકાશે.

આ પણ વાંચો :-Digital Gujarat Scholership 2022 : ઑનલાઇન અરજી કરો, પાત્રતા, ટ્રેક સ્ટેટસ

ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં વાર્ષિક આવક રૂ.1,20,000થી વધુ ન હોવી જોઈએ અને શહેરી વિસ્તારોમાં વાર્ષિક આવક રૂ.1,50,000થી વધુ ન હોવી જોઈએ. આવાસ સહાય ઉપરાંત, આવાસ નિર્માણ માટે ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં મહાત્મા ગાંધી નરેગા યોજના હેઠળ, યોજનાના નિયમો મુજબ તાલુકા પંચાયતની નરેગા શાખામાંથી 90 દિવસની અકુશળ રોજગારી મેળવી શકાય છે. સ્વચ્છ ભારત મિશન હેઠળ રૂ. 12,000/- શૌચાલય માટે ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં તાલુકા પંચાયતો અને શહેરી વિસ્તારોમાં નગરપાલિકા/મહાનગરપાલિકા પાસેથી મેળવી શકાય છે.

ડો. આંબેડકર આવાસ યોજના ફોર્મ સબમિટ કરવાના દસ્તાવેજ

 • અરજદારનું આધાર કાર્ડ
 • અરજદારનું રેશનકાર્ડ
 • અરજદારે સફાઇ કામદાર કે તેના આશ્રીત હોવા અંગેનો સક્ષમ અઘિકારીનો દાખલો.
 • અરજદારની જાતિ/પેટા જાતિ નો દાખલો/એલ.સી (ફરજીયાત નથી).
 • અરજદારની કુલ વાર્ષિક આવકનો દાખલો(ફરજીયાત નથી)
 • રહેઠાણનો પુરાવો (વીજળી બિલ/ લાઇસન્સ/ ભાડાકરાર/ ચુંટણી કાર્ડ/ રેશનકાર્ડ પૈકી કોઈ પણ એક)
 • જમીન માલિકીનું અથવા કાચુ મકાન ઘરાવતા હોયતો તેનાઆધાર જેવા કે દસ્તાવેજ/આકારણી પત્રક/હક પત્રક/સનદ પત્રક ( જે લાગુ પડતુ હોય તે )
 • બેંક પાસબૂકની પ્રથમ પાનાની નકલ / રદ કરેલ ચેક
 • પતિના મરણ નો દાખલો (જો વિધવા હોય તો)
 • જે જમીન ઉપર મકાન બાંધવાનું છે, તે જમીન ના ક્ષેત્રફળ જણાવતા ચતુર્દિશા દર્શાવતા નકશા ની નકલ (તલાટી-કમ-મંત્રીશ્રી)ની સહીવાળી
 • ચૂંટણી ઓળખપત્ર
 • મકાન બાંધકામ ચિઠ્ઠી
 • અગાઉ આ યોજનામાં લાભ લીધો નથી તે અંગેનું સોગંધનામું
 • અન્ય જગ્યાએ થી આવાસ માટે સહાય મળેલ નથી તેઅંગેનું પ્રમાણપત્ર

ડો.આંબેડકર આવાસ યોજના ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ

યોજનાનો હેતુ અનુસૂચિત જાતિના ઘરવિહોણા, ખુલ્લા પ્લોટ, બિનવારસી કાચા માટી અને પહેલા માળે મકાન બનાવવા માટે 1,20,000 ત્રણ હપ્તામાં ચૂકવવામાં આવે છે. રૂ.માંથી રૂ. 1,20,000 સહાય, પ્રથમ હપ્તો – રૂ. 40,000, બીજો હપ્તો – રૂ. 60,000 અને ત્રીજો હપ્તો – રૂ.20,000/- લાભાર્થીને આપવામાં આવશે.

પોર્ટલ નામ: ઇ-સમાજ કલ્યાણ પોર્ટલ લાગુ કરો

ગુજરાત સરકારના સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગનું મુખ્ય કાર્ય સમાજના વંચિત વર્ગની વ્યક્તિઓના આર્થિક વિકાસ અને સશક્તિકરણની ખાતરી કરવાનું છે.

આ પણ વાંચો :- રાશન કાર્ડને લઈને સરકારનો આ નવો નિયમ નહીતર ભરવો પડશે મોટો દંડ

 • અનુસૂચિત જાતિ
 • વિકસતી જાતિઓ
 • સામાજિક અને આર્થિક રીતે પછાત વર્ગો
 • લઘુમતી સમુદાયો
 • શારીરિક અને માનસિક રીતે અશક્ત વ્યક્તિઓ
  આ વિભાગ દ્વારા અનાથ, નિરાધાર વ્યક્તિઓ, ભિખારીઓ અને વૃદ્ધો માટે પણ કલ્યાણકારી યોજનાઓ અમલમાં મૂકવામાં આવે છે.

ઓનલાઈન અરજી માટેનાં પગલાં

1.  સમાજકલ્યાણ પર તમારી જાતની નોંધણી કરો
2. લોગિન કરો અને પ્રોફાઇલ અપડેટ કરો
3. યોજના માટે અરજી કરો
4. તમારી અરજી સબમિટ કરો
Important Link
ડો. આંબેડકર આવાસ યોજના ફોર્મ Online અહીં ડાઉનલોડ કરો
ડાઉનલોડ ડો. આંબેડકર આવાસ યોજના ફોર્મ અહીં ક્લિક કરો
હોમ પેજ ની મુલાકાત લો અહીં ક્લિક કરો
Google સમાચાર અમને અનુસરો અહીં ક્લિક કરો

 

FAQ

ડો. આંબેડકર આવાસ યોજનાનો લાભ કોને મળે ?

ગુજરાતના અનુસૂચિત જાતિ જ્ઞાતિના ઘરવિહોણા અથવા રહેવાલાયક મકાન ન હોય એમને આંબેડકર આવાસ યોજનાનો લાભ મળે.

ડો. આંબેડકર આવાસ યોજનાની ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવા વેબસાઇટ કઇ છે?

https://esamajkalyan.gujarat.gov.in

 

1 thought on “ડો. આંબેડકર આવાસ યોજના ફોર્મ 2022 ઓનલાઈન અરજી”

Leave a Comment

અમારા WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો