મધ્યાહન ભોજન યોજના ભરતી

મહેસાણા જિલ્લા મધ્યાહન ભોજન યોજના ભરતી 2022

મહેસાણા જિલ્લામાં મધ્યાહન ભોજન યોજના અંતર્ગત ૧૧ માસની કરાર આધારિત નીચે મુજબની જગ્યાઓ ભરવાની થાય છે. જે મુજબ જિલ્લા કક્ષાની અને તાલુકા કક્ષાની કચેરીઓમાં નીચે મુજબની પોસ્ટ આધારિત જગ્યાઓ ભરવાની થાય છે.

મધ્યાહન ભોજન યોજના ભરતી
મધ્યાહન ભોજન યોજના ભરતી

ગુજરાત રાજ્યમાં મધ્યાહન ભોજન યોજના વર્ષ-૧૯૮૪માં શરૂ થઇ છે. મધ્યાહન ભોજન યોજનામાં રાજ્ય સરકારનો ૨૫% તથા કેન્દ્ર સરકારનો ૭૫% હિસ્સો છે. સરકારી તેમજ સરકારી સહાયતા મેળવતી, સ્થાનિક પંચાયતી સંસ્થા દ્વારા સંચાલિત પ્રાથમિક તેમજ ઉચ્ચ પ્રથમિક શાળાઓ ચાલુ હોય તેવા દિવસોમાં સંપૂર્ણ મફત મધ્યાહન ભોજન આપવાની જોગવાઇ છે.

MDM Mehsana Recruitment 2022 – મધ્યાહન ભોજન યોજના ભરતી

જગ્યાનું નામ મધ્યાહન ભોજન યોજના ભરતી
કેટેગરી નોકરી
પોર્ટલ https://freshgujarat.com/
તારીખ 18/12/2022

જગ્યાનું નામ:

જિલ્લા પ્રોજેક્ટ કો. ઓર્ડીનેટર
તાલુકા કક્ષાએ તાલુકા એમ.ડી.એમ. સુપરવાઈઝર

જગ્યાની સંખ્યા:

જિલ્લા પ્રોજેક્ટ કો. ઓર્ડીનેટર: ૦૧
તાલુકા કક્ષાએ તાલુકા એમ.ડી.એમ. સુપરવાઈઝર: ૦૫

માસિક મહેનતાણું:

જિલ્લા પ્રોજેક્ટ કો. ઓર્ડીનેટર: ૧૦,૦૦૦ મહિને ફિક્સ
તાલુકા કક્ષાએ તાલુકા એમ.ડી.એમ. સુપરવાઈઝર: ૧૫,૦૦૦ મહીને ફિક્સ

જિલ્લા પ્રોજેક્ટ કો. ઓર્ડીનેટર માટેની લાયકાત:

માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી ૫૦ ટકા ગુણાંકન સાથેની સ્નાતકની પદવી.
સરકાર માન્ય સંસ્થામાંથી સી.સી.સી. ની પરીક્ષા પાસ.
માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી MCA ની ડિગ્રી વાળાને અગ્રિમતા.
અનુભવ: ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર તરીકે ઓછામાં ઓછો ૨ વર્ષનો અનુભવ.
ડેકટસ્ટોપ પબ્લિકેશન ઓપરેટર તરીકેનો અનુભવ આદર્શ ગણાશે.
આસિસ્ટન્ટ તરીકેનો વહીવટી અનુભવ ધરાવનારને અગ્રિમતા.
મધ્યાહન ભોજન યોજનાના અનુભવવાળાને પ્રથમ અગ્રિમતા.

મુખ્ય કામગીરી

  • આ યોજનાનો મુખ્ય હેતુ પ્રાથમિક શાળાના વિધ્યાર્થીઓને ગરમ અને પોષણક્ષમ ખોરાક પૂરો પાડવાનો છે..
  • બાળકોમાં પોષણ વધારવું-બાળકોને પોષણક્ષમ ભોજન પૂરૂ પાડવું.
  • સમાજના ગરીબ વિધ્યાર્થીઓને શાળામાં નિયમિત કરવા, હાજરી વધારવા, તેઓને વર્ગખંડની પ્રવૃતિઓમાં આકર્ષિત કરવા અને
  • શાળામાં રસ લેતા કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવાની યોજના છે.
  • શાળાઓમાં અધવચ્ચે અભ્યાસ છોડી દેતા વિધ્યાર્થીઓનું પ્રમાણ ઘટાડવાનો હેતુ છે.
  • આ યોજનાનો ગૌણ હેતુ ગ્રામીણ વિસ્તારમાં રોજગારી પૂરી પાડવાનો છે.

તાલુકા કક્ષાએ તાલુકા એમ.ડી.એમ. સુપરવાઈઝર માટેની લાયકાત:

માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી ગ્રેજ્યુએટ ઈન હોમ સાયન્સ/ફૂડ એન્ડ ન્યુટ્રિશન/સાયન્સની ડિગ્રી.
કમ્યુટરના જ્ઞાનની ચકાસણી પ્રેક્ટિકલ લઈને કરાશે.
અનુભવ: ૨ થી ૩ વર્ષનો વહીવટી કામગીરીનો અનુભવ.
મધ્યાહન ભોજન યોજનાના અનુભવવાળાને પ્રથમ અગ્રિમતા.

વયમર્યાદા:

ક્રમ ૧ અને ૨ માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખે ૧૮ વર્ષથી ઓછી નહીં અને ૫૮ વર્ષથી વધુ ઉમર ના હોવી જોઈએ.

વધુ માહિતી:

અરજી ફોર્મ નાયબ કલેકટર, મધ્યાહન ભોજન યોજના મહેસાણા કચેરી, બહુમાળી ભવન, બ્લોક ન. ૩, બીજે માળ ખાતેથી મેળવી શકાશે. નિયત નમૂનામાં જાહેરાત પ્રાસીદ્ધ થયાના ૧૦ દિવસમાં અરજી રૂબરૂમાં, સાદી ટપાલથી કે રજીસ્ટર પોસ્ટ એ.ડી/સ્પીડ પોસ્ટથી મોકલી આપવાની રહેશે. નિયત સમય બાદ મળેલ અરજી માન્ય ગણાશે નહીં.

Rating

5

( 1 Votes )
Please Rate!
મહેસાણા જિલ્લા મધ્યાહન ભોજન યોજના ભરતી 2022

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *