22 ડિસેમ્બર, 1887 ના રોજ જન્મેલા, શ્રીનિવાસ રામાનુજન એક સુપ્રસિદ્ધ ગણિતશાસ્ત્રી હતા જેમના યોગદાનને કારણે ઘણા વણઉકેલાયેલા પ્રમેયોનો ઉકેલ લાવવામાં

0
(0)